AVG

AVG

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging 7 augustus 2019.

In dit document staat omschreven hoe Nard Voncken Bewindvoering per augustus 2019 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Nard Voncken Bewindvoering is door de kantonrechter benoemd tot bewindvoerder.

Om deze taak goed uit te voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt.

Welke gegevens verwerken wij?

  • Naam- en adresgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat
  • Telefoonnummers (s) en e-mailadres
  • BSN (Burgerservicenummer)
  • Gegevens over uw gezinssituatie/woonsituatie
  • Soort ID/Paspoort (identificatiedocument), kopie document wordt bewaard
  • Gegevens over uw inkomen en uitgaven
  • Gegevens over uw eventuele schulden
  • Login en wachtwoord DigiD, indien u die aan mij verstrekt
  • Medische gegevens indien dit relevant is.
  • Andere gegevens die voor Nard Voncken Bewindvoering van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Waar bewaren wij deze gegevens?

Alle gegevens die wij van uzelf of anderen ontvangen, leggen wij vast in een digitaal dossier. Alleen de bewindvoerder van Nard Voncken Bewindvoering de heer Nard Voncken heeft direct toegang tot uw gegevens door middel van persoonlijke inlogcodes.

De databeveiliging van Nard Voncken Bewindvoering is ondergebracht bij Linfosys te Goirle (maker van OnView).

Alle zaken rondom beveiliging van de digitale communicatie/ opslag van Nard Voncken Bewindvoering wordt op meerdere schalen gecontroleerd en beveiligd. Wij werken op een server binnen het dataconcern van OnView, deze servers zijn niet rechtstreeks benaderbaar via het internet.

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

Nard Voncken Bewindvoering verstrekt uw gegevens alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u hier zelf om verzoekt.

Wij leggen verantwoording over het bewind af aan u (of uw erfgenamen indien u komt te overlijden) en/of aan de kantonrechter conform de wet.

Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen.

Ten behoeve van de audit voor het landelijke kwaliteitsbureau CMB wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt (onder toezicht van de bewindvoerder van Nard Voncken Bewindvoering) aan de accountant inzage gegeven in alle dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u wilt dat andere personen (bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners) inzage krijgen in uw dossier, dan dient u ons schriftelijk of per e-mail toestemming te geven om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail intrekken, zonder opgaaf van reden.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Uw gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Nard Voncken Bewindvoering wordt gehouden. Tenzij de klant opzegt, dan wordt er handmatig een volwaardige export gemaakt en aan de klant overhandigd. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij voor u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan heeft u het recht om deze te laten wijzigen.

Nard Voncken Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. OnView draait op meerdere clusters met meerdere virtuele servers.

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hiervoor een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neemt u dan contact op met Nard Voncken Bewindvoering: info@nardvonckenbudgetbeheer.nl

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@nardvonckenbudgetbeheer.nl  Wij zullen dan binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Nard Voncken Bewindvoering

Postbus 108

6190 AC BEEK

06-38142197

info@nardvonckenbudgetbeheer.nl